Tema Eiendom

Veksthus for næringslivet

Om oss > Selskapet

Historien
Tema Eiendom ble formelt etablert 14.mars 1987 ved at Ajak Konfeksjon AS, som nå var et rent eiendomsselskap endret navn til Tema Eiendom AS. Samtidig fikk selskapet 8 eiere utover familien Andersen som etablerte Ajak Konfeksjon (tidligere Brumunddal konfeksjonsfabrikker) i 1939. Den nye eierkonstellasjonen hadde familiene Torgerhagen (T), Eilifsen (E), Mageli(M) og Andersen (A) i tillegg til nevnte Andersen som de største aksjonærene, hvor de 8 nye aksjonærene fikk aksjer i motytelse mot at eiendommer eid av disse ble skutt inn i selskapet som tingsinnskudd. Selskapet hadde ved oppstarten 9 eiendommer i Brumunddal, Moelv, Gjøvik og Lillehammer.

Eiendommene som inngikk fra etableringen var;

Brumunddal

Brugata 8

Mausetvegen 10

Brugata 17
(tidligere Furnesvegen15)

Brugata 16
(tidligere Furnesvegen 10)

Brugata 4
Nå bare kaldt lekeparken.

Gjøvik

Bjørnsonsgt. 2

Hadelandsvegen 4

Lillehammer

Børresens veg 4

Moelv

Storgt 108

Målet var å bygge et større lokalt eiendomsselskap med fokus på Innlandet, hvor tanken var at det er bedre å eie litt av noe større og sterkere enn å drifte eiendommene hver for seg med 100% eierskap.

Filosofien at sammen er vi sterkere har ligget som en bærebjelke i selskapet hele tiden, og gjennom fusjoner, nedsalg fra opprinnelige aksjonærer, emisjoner mot nye aksjonærer, har aksjonærmassen økt fra fire stykker til hundretalls. Aksjonærmassen og selskapets eiendomsportefølje har økt synkront i omfang og geografi, hvor Innlandet er primærmarkedet, mens Østlandet er sekundærmarkedet. Lokalt og langsiktig eierskap har preget selskapet siden etableringen og har vært en viktig suksessfaktor i selskapets utvikling.

Viktige milepæler i selskapets historie

Visjon

I et veksthus styres tilgangen til lys, varme, luft og næring –
et optimalisert klima for bærekraftig vekst.

Gjennom utvikling, utleie og forvaltning av næringseiendom, skal Tema Eiendom sikre næringslivets vekstvilkår.

 

Derfor sier vi:

VEKSTHUS FOR NÆRINGSLIVET

Verdier
OOFFFENSIV
BBÆREKRAFTIG
SSOLID
Offensiv

Vi tiltrekker oss medarbeidere med høy og variert kompetanse.

Vi er en rådgiver for våre leietagere og vi finner de optimale løsningene.

Vi tilegner oss ny kunnskap og tar i bruk nye verktøy.

BÆREKRAFTIG

Vi hensyntar FN´s bærekraftmål i våre beslutninger.

Vi skaper verdier for kunder, ansatte og aksjonærer.

Vi prioriterer gjenbruk (det mest bærekraftige bygget er det som aldri blir bygd).

Vi omstiller oss og våre bygg for å møte morgendagens krav.

Vi utvikler prosjekter med fremtidsrettede løsninger.

SOLID

Vi er seriøse, tar ansvar og bygger et godt omdømme.

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og tenker langsiktig.

Vi skal ha god økonomi og ressurser til å gjøre investeringer samt å stå imot tøffere tider.

Mer om oss

Folka

Les mer

Styret

Les mer