Åpenhetsloven

Bærekraft > Åpenhetsloven (G)

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 i Norge og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger Tema Eiendom AS (TEMA) en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger.

TEMAs leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er viktige for evnen til å utføre vår virksomhet. Vi ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på åpenhet og tillitt, og at våre leverandører deler vår holdning. Våre leverandører og samarbeidspartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Vår virksomhet
TEMA er et regionalt eiendomsselskap som driver med utvikling og utleie av næringseiendommer. Vår virksomhet foregår i hovedsak i Innlandet.

Selskapet eier og forvalter et betydelig antall eiendommer og har en langsiktig tankegang i sitt eierskap. Vi bistår våre kunder i å realisere sine ambisjoner, jobber for å skape en positiv forskjell i samfunnet og bidrar til at våre ansatte realiserer sitt potensiale.

Gjennom våre verdier «offensiv, bærekraftig og solid» ønsker vi å bidra med best mulig vekstvilkår for næringslivet gjennom utvikling, utleie og forvaltning. Dette er forankret i vår visjon. «Veksthus for næringslivet»

Styret i TEMA har vedtatt vår policy for åpenhetsloven, og gitt administrerende direktør ansvar for etterlevelse av den. Vi arbeider kontinuerlig med å forankre dette i vår virksomhet.

Menneskerettigheter og ansvarlig leverandørkjede
Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter til alle enkeltpersoner og grupper som kan bli påvirket av vår eiendomsvirksomhet. Dette omfatter både våre egne medarbeidere, og alle de som bidrar til å produsere tjenester og varer vi kjøper til vår virksomhet. Gjennom våre innkjøp ønsker vi å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi ønsker å være transparente og jobbe strategisk med kontinuerlig forbedring og motvirke mulig negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Det er viktig for TEMA å bidra til et bærekraftig og ansvarlig næringsliv.

Vi viser til vår innkjøpspolicy som du finner her.

 

Aktsomhetsvurderinger
I henhold til Åpenhetsloven § 4 skal aktsomhetsvurderingene gjennomføres i seks trinn:

 

Våre fokusområder
Vi har mer enn 450 leverandører i TEMA. Våre aktsomhetsvurderinger tar utgangspunkt i en overordnet analyse av våre leverandører hvor det er årlige innkjøp for NOK 50 000 eller mer. Våre største innkjøp omfatter nybyggprosjekter, ombygging av eksisterende bygg, strøm/bioenergi og drift og vedlikehold av bygninger.

Innkjøp under NOK 50 000 utgjør samlet sett ca. 4% av våre innkjøp. Pensjon- og personalforsikring, festeavgift, leasing og management tjenester ved kjøp av selskap inngår ikke i analysen.

Risikomatrise
Iboende risiko i vår leverandørkjede

  Andel 2023 LAV MODERAT Høy
Prosjekter/ombygging 35,81%      
Nybygg 31,63%      
Drift bygg 14,45%      
Strøm/bioenergi 10,96%      
Vaktmestertjenester/renhold 3,44%       
Revisjon og andre tjenester 1,18%    
IT-varer og tjenester 0,89%    
Forsikringer 0,79%    
Markedsføring 0,79%    
 Andre tjenester 0,07%      
  100%      

 

Tabellen ovenfor presenterer vår vurdering av den iboende risikoen i vår leverandørkjede. Dette viser den påvirkning eller risiko for negative konsekvenser som følger av våre største innkjøpskategorier. Denne analysen av risikoog påvirkning er utgangspunktet for våre strategiske mål for ansvarlig forbruk, og oppfølging av våre leverandører.

Vår vurdering er at det er moderat til høy risiko for dårlige lønns- og arbeidsforhold og manglende HMS i leverandørkjeden knyttet til oppføring av nybygg og innkjøp til prosjekter/ombygging. Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår vurdering er at det er moderat risiko for dårlige lønns og arbeidsvilkår knyttet til innkjøp av vaktmestertjenester og renhold, samt til innkjøp av tjenester tilknyttet drift av bygg. TEMA ønsker å benytte anerkjente leverandører som ønsker å bidra til et bærekraftig og ansvarlig næringsliv.

Våre viktigste tiltak som er innført:

  • Stikkprøvekontroller på byggeplass for fysisk å kontrollere at de som arbeider på byggeplass har tilfredsstillende arbeidsforhold og vilkår.
  • Angi våre krav i avtaler med entreprenør (bok null). Leverandørene er forpliktet til å videreføre samtlige samfunnsansvarskrav i sine avtaler med underleverandører.
  • Intern opplæring av ansatte. Intern årvåkenhet er grunnleggende for å avdekke eventuelle misligheter i leverandørkjeden.
  • Kvalitetssjekk av nye og eksisterende forretningspartnere som inkluderer vektlegging av gode rutiner for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Våre tiltak har foreløpig ikke avdekket noen betydelige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Mer om Bærekraft

Bærekraftsrapporter

Les mer

Miljø (E)

Les mer

Temafondet (S)

Les mer