Åpenhetsloven

Bærekraft > Åpenhetsloven (G)

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 i Norge og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger Tema Eiendom en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger.

Tema Eiendoms leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er viktige for evnen til å utføre vår virksomhet. Vi ønsker at våre forretningsforhold skal være basert på åpenhet og tillitt, og at våre leverandører deler vår holdning. Våre leverandører og samarbeidspartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Vår virksomhet
Tema Eiendom er et regionalt eiendomsselskap som driver med utvikling og utleie av næringseiendommer. Vår virksomhet foregår i hovedsak i Innlandet.

Selskapet eier og forvalter et betydelig antall eiendommer og har en langsiktig tankegang i sitt eierskap. Vi bistår våre kunder i å realisere sine ambisjoner, jobber for å skape en positiv forskjell i samfunnet og bidrar til at våre ansatte realiserer sitt potensiale.

Gjennom våre verdier «offensiv, bærekraftig og solid» ønsker vi å bidra med best mulig vekstvilkår for næringslivet gjennom utvikling, utleie og forvaltning. Dette er forankret i vår visjon. «Veksthus for næringslivet»

Styret i Tema Eiendom har vedtatt vår policy for åpenhetsloven, og gitt administrerende direktør ansvar for etterlevelse av den. Vi arbeider kontinuerlig med å forankre dette i vår virksomhet.

Menneskerettigheter og ansvarlig leverandørkjede
Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter til alle enkeltpersoner og grupper som kan bli påvirket av vår eiendomsvirksomhet. Dette omfatter både våre egne medarbeidere, og alle de som bidrar til å produsere tjenester og varer vi kjøper til vår virksomhet. Gjennom våre innkjøp ønsker vi å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi ønsker å være transparente og jobbe strategisk med kontinuerlig forbedring og motvirke mulig negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Det er viktig for Tema Eiendom å bidra til et bærekraftig og ansvarlig næringsliv.

Tema Eiendoms innkjøpspolicy krever at alle innkjøpsaktiviteter organiseres for å «unngå negative effekter og mennesker, samfunn og miljø».

Våre standard kontraktsmaler omfatter krav til bærekraft. Vi har integrert krav i anbudsdokumenter og leverandører blir vurdert (som en del av kvalifikasjonskriteriene) på HMS og i hvilken grad de respekterer menneske- og arbeidstakerrettigheter. Hvis vi oppdager en negativ påvirkning knyttet til våre innkjøp, starter vi en dialog med leverandøren for å stanse dette og endre praksis, alternativt endre leverandør.

 

Aktsomhetsvurderinger
I henhold til Åpenhetsloven § 4 skal aktsomhetsvurderingene gjennomføres i seks trinn:

 

Våre fokusområder
Vi har mer enn 450 leverandører i Tema Eiendom. Våre aktsomhetsvurderinger tar utgangspunkt i en overordnet analyse av våre leverandører hvor det er årlige innkjøp for NOK 50 000 eller mer. Våre største innkjøp omfatter nybyggprosjekter, ombygging av eksisterende bygg, strøm/bioenergi og drift og vedlikehold av bygninger.

Innkjøp under NOK 50 000 utgjør samlet sett ca. 4% av våre innkjøp. Pensjon- og personalforsikring, festeavgift, leasing og management tjenester ved kjøp av selskap inngår ikke i analysen

Risikomatrise
Iboende risiko i vår leverandørkjede

  Andel 2022 LAV MODERAT Høy
Nybygg 31,80%    
Prosjekter/ombygging 28,14%    
Strøm/bioenergi 17,61%    
Drift bygg 10,92%    
Vaktmestertjenester/renhold 6,10%    
Forsikring 1,77%    
IT-varer og tjenester 1,62%    
Revisjon og andre tjenester 1,26%    
Markedsføring 0,78%    
  100%      

 

Tabellen ovenfor presenterer vår vurdering av den iboende risikoen i vår leverandørkjede. Dette viser den påvirkning eller risiko for negative konsekvenser som følger av våre største innkjøpskategorier. Denne analysen av risiko- og påvirkning er utgangspunktet for våre strategiske mål for ansvarlig forbruk, og oppfølging av våre leverandører.

Vår vurdering er at det er moderat til høy risiko for dårlige lønns- og arbeidsforhold og manglende HMS i leverandør-
kjeden knyttet til oppføring av nybygg og innkjøp til prosjekter/ombygging. Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår vurdering er at det er moderat risiko for dårlige lønns og arbeidsvilkår knyttet til innkjøp av vaktmestertjenester og renhold, samt til innkjøp av tjenester tilknyttet drift av bygg. Tema Eiendom ønsker å benytte anerkjente leverandører som ønsker å bidra til et bærekraftig og ansvarlig næringsliv.

Våre viktigste tiltak som er innført:

  • Stikkprøvekontroller på byggeplass for fysisk å kontrollere at de som arbeider på byggeplass har tilfredsstillende arbeidsforhold og vilkår.
  • Angi våre krav i avtaler med entreprenør (bok null). Leverandørene er forpliktet til å videreføre samtlige samfunnsansvarskrav i sine avtaler med underleverandører.
  • Intern opplæring av ansatte. Intern årvåkenhet er grunnleggende for å avdekke eventuelle misligheter i leverandørkjeden.
  • Kvalitetssjekk av nye og eksisterende forretningspartnere som inkluderer vektlegging av gode rutiner for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Våre tiltak har foreløpig ikke avdekket noen betydelige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Mer om Bærekraft

Bærekraftsrapporter

Les mer

Miljø (E)

Les mer

Temafondet (S)

Les mer