Miljø

Bærekraft > Miljø (E)

Miljø
TEMA skal være den prefererte gårdeier sett fra leietagers ståsted, men basert på miljøets premisser. For å kunne levere på dette må miljøperspektivet hensyntas i alle våre handlinger.

Vi har med basis i det etablert følgende overordnede målsetninger og krav;

GENERELT UTVIKLINGSEIENDOM KONTANTSTRØMEIENDOM RENOVERING
Alle leverandører til bygg skal levere et CO2 regnskap på sin leveranse til oss. Alle nye bygg skal ha energikarakter A. Alle eiendommer med krav til slik skal energimerkes. Vurdere gjenbruk/ombruk fra eget lager før innkjøp av nytt materiell.
Alle leverandører til bygg skal ha signert Grønn Bygg- allianse “10 strakstiltak” Det skal tilstrebes opp- varmingskarakter grønn der det er mulig. Alle kontorbygg større enn 2.000 m2 BTA skal Breeam In-Use sertifiseres med minimum “Very Good”.  
Tema Eiendom skal miljøsertifiseres (ISO 14001, Miljøfyrtårn, Svanemerke el).  Alle kontorbygg større enn 2.000 m2 BTA skal Breeam-NOR sertifiseres med minimum “Very Good”. Alle eiendommer med aktivitet som krever oppvarmede lokaler skal oppgraderes til minimum energimerke karakter C dersom utgangspunktet er en lavere karakter. Gjennomføres når det er bærekraftig forsvarlig (økonomisk og miljømessig).  
Tilfredsstille kriterier for å kunne oppnå bærekraftslinkede lån.   Utarbeide ENØK-analyser og gjennomføre tiltak for byggene med størst energiforbruk (de 5 største pr. år).  
Benytte lavkarbon og/eller miljøsertifiserte materialer der det er hensiktsmessig fra et kost-nytte perspektiv.   Utrede bruk av takflatene mht. overvannshåndtering, energiproduksjon, biologisk mangfold eller rekreasjons-område.  
    90% av porteføljen skal i 2030 ha fornybar energi som oppvarmingskilde.  
    Energiforbruket pr. m2 skal reduseres med 20% innen 2030  
    CO2-fotavtrykket skal reduseres med 35% innen 2030  

Gjennom aktivt eierskap og fokus har vi forbedret energimerkingen betydelig, og 40% av porteføljen
(målt i m2) tilfredsstiller nå kategori C (tilsvarende TEK-17) eller bedre, mot 33% for et år siden.

  Oppvarmingskarakter      
Energikarakter Grønn Gul Oransje Rød Ikke merket Totalt Andel
               
A 27 543 1 421   3 431     32 395 8,8%
B 6 949 8 490  6 308  7 666    29 413 8,0%
C 13 802 9 917  4 900  55 648    84 266 22,9%
D 32 467 1 825     57 459   91 751 24,9%
E 2 510 5 770   10 469  29 186   47 935 13,0%
F 10 710  311       11 020 3,0%
G        1 377   1 377 0,4%
Ikke merket         70 494 70 494 19,1%
Totalt         70 494 368 651 100%
               

 

 

Ikke merket totalt
Ikke krav 15 804
 Nei 7 022
 Planlagt 44 710
 Vernet 2 958
 Totalsum 70 494 
   

 

Energimerking
Basert på data fra Enova har vi analysert energimerkingen med tilhørende karakterresultater i TEMA, målt mot resten
av markedet i det relevante geografiske nedslagsfeltet. Resultatet er oppsiktsvekkende og viser hvilken posisjon
TEMA har innenfor energieffektive bygg.

På tross av at det er krav til de fleste bygg om gyldig energimerking (sertifikat ikke eldre enn 10 år), så har kun
drøyt 20% av alle registrerte kvadratmeter næringsbygg slikt. For TEMA sin del er tallet 80% og for de resterende 20% vil de 2/3 med krav til slik, være gjennomført i løpet av året.

Energiklasse C tilsvarer TEK-17 som er dagens krav til nybygg. Referansemarkedet eks. TEMA har 10% av bygningsmassen i klasser med energiklasse C eller bedre, mens TEMA for sin del har hele 39,6% i denne kategorien. Som tidligere gjengitt har vi til ambisjon å løfte alle våre bygg med krav til oppvarming til denne klassen eller bedre, og vi er godt i gang. Det finnes 9 næringsbygg i regionen med energimerke A og Tema er eier av 6 av disse.

Tabellen er basert på antall m2 og Øvrig markeder alle utenom TEMA.

  B C D F G Ikke merket Totalt
Øvrig marked 0,1% 2,3% 7,6% 5,3% 4,4% 1,6% 0,6% 78,4 100
TEMA 8,8% 8,0% 22,9% 24,9% 13,0% 3,0% 0,4% 19,1 100

VEKSTHUS FOR NÆRINGSLIVET

  • Vi hensyntar FNs bærekraftsmål i våre beslutninger
  • Vi skaper verdier for kunder, ansatte og aksjonærer
  • Vi prioriterer gjenbruk (det mest bærekraftige bygget er det som aldri blir bygd)
  • Vi omstiller oss og våre bygg for å møte morgendagens krav
  • Vi utvikler prosjekter med fremtidsrettede løsninger
Mer om Bærekraft

Bærekraftsrapporter

Les mer

Temafondet (S)

Les mer

Åpenhetsloven (G)

Les mer